در سال 1972 ميلادي جسي برنارد جامعه شناس با اظهار اين مساله که ازدواج براي ن و مردان متفاوت است، و اينکه ازدواج مردها بهتر است، سر و صداي زيادي کرد. اکنون بعد از حدود 45 سال هنوز هم بخشي از عقل متعارف ما باور دارد که ن دوران مجردي را بهتر ميگذرانند حال آنکه مردان در وقت تأهل اوضاعشان بهتر است.


 


اما نکته بحث برانگيز ديگري نيز مطرح است، چيزي که بيشتر مورد پذيرش مي باشد: فردي که مدعي است ازدواج کردن براي هرکس بهتر است زيرا که مردم را شادتر و سالمتر و در ارتباط بيشتر باهم ديگر ميسازد، و حتي طول عمرشان را بيشتر ميکند. بيشتر دو دهه ي گذشته را صرف اين کرده ام که نشان دهم اين ادعاها به طور برجسته اي اغراق آميز يا آشکارا غلط هستند. وليکن سازمانهاي قدرتمندي وجود دارد که طرفدار ازدواج (يعني ازدواج قراردادي مرسوم) هستند و بر هميشگي کردن اسطوره ي تاثير دگرگون کنندهوي شويي براي هردوي ن و مردان سرمايه گذاري کرده و بسيار هم موفق بوده اند.


 


از زماني که برنارد کتابش را منتشر کرد، اگر نه به دهها هزار، به هزاران نسخه ي مطالعاتي درباره ازدواج رسيده است. براي اينکه بطور قطعي بدانيم تحقيق در مورد تفاوت جنسيتها چه ميگويد، لازم است نگاهي به فراتحليل ها بيندازيم –يک جور مطالعه مروري که نتايجِ هر مطالعه ي مربوط را که تاکنون انجام شده به شکل آماري ترکيب ميکند. چنين بازبينيِ به روزي وجود ندارد، و حتي اگر وجود داشت، مشکلاتي مي داشت، زيرا بسياري از مطالعات عميقا به آن خدشه وارد ميکنند.


 


آنچه اينجا پيشنهاد ميشود تنها يک نمونه از آن چيزي است که برخي تحقيقات نشان ميدهد. فراموش نکنيد که نتايج مطالعات، هميشه بينابين است، و تجارب همه کس را در نظر نميگيرد. استنتاجات من بيش از آنکه قطعي فرض شوند، بايد به عنوان پيشنهاد فرض شوند.ن و ازدواج: آنها فقط براي اين نيستند که ازدواج کنند


 


برخي از مهم ترين مطالعات و بازبيني ها هيچ تفاوت مبتني بر جنسيت را نيافته است، و هنگام وجود تفاوت، ظاهرا بيشتر، زنها هستند که با ازدواج از خواب غفلت بيدار ميشوند.


 


يک نمونه از تحقيق که هيچ تفاوت جنسيتي نيافته است، مطالعه ي اندازه گيري طول عمر بوده است که تاکنون از 1912 ادامه داشته است. نتايج نشان ميدهد که مردمي که طول عمر دراز داشتند کساني بودند که مجرد ماندند و نيز کساني که متأهل ماندند. افراد مطلقه، همچنين آنها که طلاق گرفته و سپس مجددا ازدواج کردند، زندگي کوتاهتري داشتند. آنچه اهميت داشت سازگاري بود، نه وضع مربوط به شويي، و در اين بين، هيچ تفاوت جنسيتي وجود نداشت.


 


نوع ديگري تحقيق که در آن، حکم ن و مردان در موردش يکسان است مطالعاتي است که افراد يکساني را در طول زمان دنبال مي کند به طوريکه از تجرد به تأهل مي روند. بازبينيِ 18 تا از اينگونه مطالعات دريافته است که افراد اساساً بعد از اينکه ازدواج کردند خوشحال تر نمي شوند. در بهترين حالت، آنها در زمانهاي نزديک به عروسي خود تنها کمي خرسندتر ميشوند؛ پس از آن به احساس زمان مجردي خود برميگردند و به همان اندازه ي سابق احساس خشنودي (يا ناخشنودي) ميکنند. اين الگو در مورد ن و مردان مثل هم است.


منبع:  مرکز مشاوره ستاره ايرانيان-آيا درست است که ن مجرد، و مردان متأهل بهتر عمل ميکنند؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Andrea Karen Keesha Aaron Kathy Louis Duana Travis مراحل ثبت شرکت ابوالفضل کلاته